0

Bescherming

BeGlobal hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit document geeft aan hoe wij omgaan met persoonsgegevens. BeGlobal doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

BeGlobal houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

 • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

 • De verwerking van persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens, welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

 • Vragen om uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.

 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen ten aanzien van de beveiliging van persoonsgegevens.

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.


Verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van online transacties.

 • Het afleveren van bestellingen

 

Het betreft de volgende persoonsgegevens (afhankelijk van de aard van de transactie):

 • Naam,

 • Adres, postcode en woonplaats,

 • (mobiel) Telefoonnummer,

 • Email adres.


Verstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door derde partijen, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden of wettelijk verplicht en toegestaan. Zo maken wij gebruik van fulfilment partners voor het bezorgen van uw bestellingen.

BeGlobal verstrekt nooit persoonsgegevens aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) zijn strikte afspraken gemaakt ten aanzien van de beveiliging van persoonsgegevens.

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
BeGlobal bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Rechten van betrokkene
De betrokkene heeft recht op inzage, rectificatie, overdracht of verwijdering van persoonsgegeven. Tevens kan  bezwaar gemaakt worden tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.

 

Informatie
Vragen over ons privacybeleid of klachten kunt u richten aan:

 

BeGlobal
Coenecoop 3A1
2741 PG Waddinxveen
info@beglobal.nl

Ter attentie van: Dhr. A. Noordwijk

 

Contact

088 - 844 12 38

       Op werkdagen bereikbaar
       van 08:00 tot 18:00

Algemene vragen:

 info@beglobal.nl

       Uw email wordt binnen
       24 uur beantwoord!

 

Vragen m.b.t. verkoop:

verkoop@beglobal.nl

       Uw email wordt binnen
       24 uur beantwoord!

 

Vragen m.b.t. inkoop:

inkoop@beglobal.nl